Sähköiset jumppakerhot

Sähköiset jumppakerhot on Vyyhti – verkostot yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla -hankkeessa vuosien 2012-2013 aikana kehitetty verkkovälineiden perehdytysmalli. Jumppakerhot ovat tiivitä, käytännöllisiä ja tehokkaita työpajoja, joissa paneudutaan verkostoitumista, osaamisen esilletuomista ja yhteistoimintaa tukeviin sosiaalisen median välineisiin ja verkkopalveluihin.

Jumppalogo

Jumppakerhojen kokonaisuus muodostuu 7 itsenäisestä, toisiaan tukevasta moduulista, joissa välineitä harjoitellaan ohjatusti, sekä moduulien välillä tapahtuvasta itsenäisestä, verkossa tuetusta harjoittelusta.

Sähköiset jumppakerhot, työpajojen sisältö- ja tavoitekuvaukset

Facebook viestinnän ja yhteistoiminnan tukena

Treeni-info Saliharjoittelun perusteet
Pohjakuntovaatimus – Facebookin tunnukset ja peruskäytön hallinta.
Teema Verkosto-osaaminen, Yrittäjyysosaaminen, Yhteistoiminnallisuus, Sähköiset välineet
Kohderyhmä Luovan alan yrittäjät, järjestö- ja yhdistystoimijat sekä opiskelijat, jotka haluavat tutustua Facebookin mahdollisuuksiin yhdistysviestinnässä, yhteistoiminnassa ja markkinoinnissa.
Osaamistavoitteet Osallistuja oppii Facebookin henkilöprofiilin käytön, yksityisyysasetukset, kaverilistat sekä aikajanan toiminnan. Hän perustaa Facebook-sivun esimerkiksi yrityksen tai yhdistyksen käyttöön, oppii sivun asetukset ja aikajanan ominaisuudet. Osallistuja tutustuu myös Facebookin ryhmätoimintoon ja sen hyödyntämiseen yhteistoiminnan välineenä.
Sisältö Opetellaan ohjatusti Facebookin perusominaisuudet, yksityisyysasetukset, kaverilistat ja aikakanan toiminta. Perustetaan Facebook-sivu ja käydään läpi sivun asetukset ja aikajanan toiminta. Tutustutaan sivuesimerkkeihin, esim. yritysten ja yhteisöjen tapoihin hyödyntää Facebook-sivuja. Harjoitellaan ryhmätoimintoa Vyyhti-jumppakerhojen ryhmässä, joka toimii jumppakerhojen tiedotus- ja viestintäkanavana
Jumppaohjelma

Blogi tiedotus- ja vuorovaikutuskanavana

Treeni-info Kestävyysharjoittelu
Pohjakuntovaatimus – Tietokoneen ja internetin peruskäytön hallinta. Google-tili.
Teema Verkosto-osaaminen, Yrittäjyysosaaminen, Yhteistoiminnallisuus, Sähköiset välineet
Kohderyhmä Yrittäjät, freelancerit, järjestö- ja yhdistystoimijat sekä opiskelijat, jotka haluavat tutustua blogin mahdollisuuksiin sähköisessä viestinnässä esimerkiksi tiedottamisen ja vuorovaikutuksen välineenä.
Osaamistavoitteet Osallistuja suunnittelee ja ottaa käyttöön oman blogin. Hän tuntee blogien toimintamalleja, käyttökohteita ja rooleja sekä tuntee yleisesti käytetyt blogiohjelmistot.
Sisältö Luodaan blogi Blogger-alustalle. Etsitään kiinnostavia blogeja verkosta ja analysoidaan niiden toiminnallisuuksia ja sisältöjä. Ideoidaan omaa blogia: Miksi? Mitä? Kenelle? Miten? Päivitys- ja ylläpitosuunnitelma. Harjoitellaan blogikirjoittamista ja blogialustan ominaisuuksia omassa blogissa.
Jumppaohjelma

RSS-syötteet, tietovirtojen hallinta ja suodattaminen

Treeni-info Lisäravinteet
Pohjakuntovaatimus – Tietokoneen, internetin ja tiedonhaun perusteiden hallinta.
Teema Verkosto-osaaminen, Yrittäjyysosaaminen, Yhteistoiminnallisuus, Sähköiset välineet
Kohderyhmä Yrittäjät, freelancerit, järjestö- ja yhdistystoimijat sekä opiskelijat, jotka kaipaavat keinoja internetin tietotulvan hallintaan.
Osaamistavoitteet Osallistuja tutustuu RSS-syötteiden toimintaan ja ottaa käyttöön syönteenlukijan, johon hän etsii seurattavaksi omien kiinostustensa mukaisia verkkosisältöjä, esim. blogeja ja uutissyötteitä. Hän ymmärtää sosiaalisten verkkopalvelujen merkityksen suosittelu- ja suodattamisvälineenä.
Sisältö Etsitään kiinnostavia sisältöjä ja sivustoja hakukoneiden, blogilistojen ja eri suosittelupalveluiden kautta (Google, Google blogsearch, blogilista.fi, Digg, reddit.com…) Tutustutaan RSS-syötteidentoimintaan ja otetaan käyttöön syötteenlukija. Sosiaalinen suosittelu, esim. Twitter ja Facebook.
Jumppaohjelma

Google Docs toimistodokumenttien yhteiskäytössä

Treeni-info Voimaharjoittelu
Pohjakuntovaatimus – Google-tili. Tietokoneen ja internetin peruskäytön hallinta.
Teema Verkosto-osaaminen, Yrittäjyysosaaminen, Yhteistoiminnallisuus, Sähköiset välineet
Kohderyhmä Yrittäjät, freelancerit, järjestö- ja yhdistystoimijat sekä opiskelijat, jotka haluavat tutustua Googlen maksuttomaan, verkon kautta käytettävään toimisto-ohjelmistopakettiin.
Osaamistavoitteet Osallistuja oppii työstämään tekstidokumentteja, presentaatioesityksiä sekä laskentataulukoita usean käyttäjän kesken Google Docs -palvelua hyödyntäen. Osallistuja ymmärtää ns. ”pilvipalvelujen” ominaispiirteet ja edut verkkovälitteisessä yhteistoiminnassa.
Sisältö Otetaan käyttöön Google Docs -palvelu ja tutustutaan sen ja muiden pilvipalvelujen logiikkaan esimerkkien kautta. Harjoitellaan käytännössä dokumentti-, presentaatio-, ja laskentataulukkosovellusta.

Dokumenttityökalu: uusi dokumentti, dokumentin muotoilut, kuvan liittäminen, dokumentin kommentoiminen sekä muut oleelliset ominaisuudet. Harjoitellaan dokumentin jakamista, yhteiskirjoittamista ja dokumentin julkaisemista.

Presentaatio: uusi dokumentti, ulkoasuteemat, elementit ja siirtymät. Harjoitellaan dokumentin jakamista, yhteistyöstöä ja dokumentin julkaisemista.

Taulukkolaskenta: luodaan uusi taulukko, kokeillaan perusfunktioita ja yhteiskäyttöä.

Jumppaohjelma

Twitter tietolähteenä ja viestintäkanavana

Treeni-info Intervalliharjoittelu
Pohjakuntovaatimus – Osallistuja hallitsee internetin peruskäytön, osaa etsiä tietoa verkosta ja tuntee blogeja
Teema Verkosto-osaaminen, Yrittäjyysosaaminen, Yhteistoiminnallisuus, Sähköiset välineet
Kohderyhmä Yrittäjät, freelancerit, järjestö- ja yhdistystoimijat sekä opiskelijat, jotka haluavat tutustua ja ottaa käyttöön nopeasti kasvavan verkostoitumis- ja viestintävälineen.
Osaamistavoitteet Osallistuja tuntee Twitterin ominaispiirteet, toiminnallisuudet ja käyttötavat. Hän hallitsee Twitterin peruskäytön ja löytää omaa toimintaansa tukevia hyödyntämistapoja.
Sisältö Luodaan yleiskatasaus Twitteriin ja sen erityispiirteisiin verrattuna esim. blogeihin ja Facebookiin. Selvitetään perusominaisuudet: Home-näkymä, profiilisivu, @tunnus, #hashtag, favorite, Direct Message sekä hakutoiminto. Tutustutaan erilaisiin käyttötapoihin ja esimerkkeihin. Harjoitellaan käyttöä osallistujaryhmän kesken käytännössä.
Jumppaohjelma

Ajanhallintamenetelmät ja niitä tukevat sähköiset välineet

Treeni-info Palautuminen
Pohjakuntovaatimus – Tietokoneen ja internetin peruskäytön hallinta
Teema Verkosto-osaaminen, Yrittäjyysosaaminen, Yhteistoiminnallisuus, Sähköiset välineet
Kohderyhmä Yrittäjät, freelancerit, järjestö- ja yhdistystoimijat sekä opiskelijat, jotka haluavat tutustua ajanhallintamenetelmiin ja parantaa työn priorisoimis- ja organisoimistaitoja. Sopii myös esimerkiksi opinnäytetyövaiheessa oleville opiskelijoille, jotka kaipaavat ryhtiä opinnäytetyön kirjoittamiseen.
Osaamistavoitteet Jakson jälkeen osallistuja tuntee erilaisia ajanhallintamenetelmiä ja osaa valita itselleen sopivia menetelmiä ja työkaluja työn organisoinnin tueksi.
Sisältö Alustus tietotyön luonteesta, yhtäjaksoisen työn merkityksestä, yhteen asiaan keskittymisen merkityksestä, häiriöiden ja keskeytysten merkityksestä sekä tehtävien organisoimisen merkityksestä. Keskustelua osallistujien työtilanteesta, stressitekijöistä ja työskentely-ympäristöstä. Tutustuminen Getting Things Done, Zen to Done ja Pomodorotekniikka -ajanhallintamenetelmiin. Motivoituminen muutoskokeiluun ja kehityskohteiden valitseminen.
Jumppaohjelma

LinkedIn ammatillisen verkostoitumisen tukena

Treeni-info Seuratoiminta
Pohjakuntovaatimus – Tietokoneen ja internetin peruskäytön hallinta
Teema Verkosto-osaaminen, Yrittäjyysosaaminen, Yhteistoiminnallisuus, Sähköiset välineet
Kohderyhmä Yrittäjät, freelancerit, järjestö- ja yhdistystoimijat sekä opiskelijat, jotka haluavat rakentaa profiilin verkon eniten käytettyyn ammatilliseen verkostoitumispalveluun sekä tutustua palvelun eri ominaisuuksiin ja mahdollisuuksin ammatillisen verkostoitumisen, näkyvyyden ja työnhaun tukena.
Osaamistavoitteet Työpajan jälkeen osallistujalla on LinkedIn-profiili, jonka ominaisuudet hän tuntee ja jota hän osaa ylläpitää. Hän löytää palvelusta ammatillisia kontakteja ja osaa verkostoitua näiden kanssa. Lisäksi hän osaa etsiä itseään kiinnostavia LinkedIn-ryhmiä ja tuntee ryhmätoiminnon ominaisuudet.
Sisältö LinkedIn-palvelun esittely. Profiilin luominen ja oleellisten tietojen täydentäminen. Verkostoitumisen harjoittelu. Ryhmätoimintoon tutustuminen. Avointen työpaikkojen tarkastelu sekä yrityssivut.
Jumppaohjelma

Vyyhti-hankkeen puitteissa ei maksuttomia Sähköisiä jumppakerhoja enää järjestetä, mutta muita, eri tarpeisiin sovellettuja kokonaisuuksia voi tiedustella jumppaohjaaja Jussilta:

Jussi Linkola
jussi.linkola (at) metropolia.fi
Puh. 040 184 2448

Jaa juttu eteenpäin:

Verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla