Yrittäjämäinen asenne paikallistoiminnassa

Olen Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan viestintä- ja projektivastaava ja toimin Vyyhti-hankkeessa Helkan projektikoordinaattorina suunnitellen ja toteuttaen Vyyhti-toimintaa yhteistyössä Helkan toiminnanjohtajan sekä hankekumppaniemme Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Hub Helsingin kanssa. Projektin aikana keskustelimme Vyyhti-hankeväen kesken useasti yhtäläisyyksistä kaupunginosatoimijoiden ja yrittäjien välillä, joten päätin tehdä ääniartikkelini kyseisestä teemasta. Kuuntele ääniartikkelini Yrittäjämäisestä asenteesta paikallistoiminnassa tästä:

Ohessa alla on luettavissa ääniartikkelini käsikirjoitus, jonka jälkeen olen listannut joitakin yhtäläisyyksiä ja erovaisuuksia kaupunginosatoimijoiden ja yrittäjien välillä pohtien myös näkökulmia heidän yhteistoimintaansa kaupunginosissa.

Yrittäjämäinen asenne paikallistoiminnassa -ääniartikkelini käsikirjoitus

Hei! Olen Päivi Savolainen ja toimin viestintä- ja projektivastaavana Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkassa. Helka on helsinkiläisten kaupunginosayhdistysten kattojärjestö, joka edistää osallistumista ja asukastoimintaa Helsingissä. Tämä artikkelini kertoo yrittäjämäisestä asenteesta paikallistoiminnassa. Valitsin aiheen, koska Vyyhti-projektin yhteydessä olemme huomanneet monia yhtäläisyyksiä yrittäjien ja kaupunginosatoimijoiden välillä. Molemmista ryhmistä löytyy sisua ja tahtoa kaupunginosan hyväksi toimimiseen, kuten seuraavaksi tullaan huomaamaan.

Vyyhti-projektin varrella olemme hankekumppaniemme kanssa huomanneet, että yrittäjiä ja kaupunginosatoimijoita yhdistävät monet asiat. Kaupunginosatoimijoihin lukeutuu monia erilaisia alueen hyväksi toimivia tahoja, kuten asukkaita, kaupunginosayhdistyksiä ja muita paikallisyhdistyksiä sekä muun muassa paikallistasolla toimivia virkamiehiä.

Sekä yrittäjillä että kaupunginosatoimijoilla on tarve ja palo saavuttaa tavoitteensa. Molemmat ovat aloitteellisia, aktiivisia ja tärkeitä toimijoita kaupunginosissa ja omaavat usein myös runsaasti paikallistietoa sekä alueesta että sen asukkaista.

Yrittäjien tapaan myös kaupunginosatoimijat laittavat itsensä persoonana likoon tärkeiksi kokemiensa asioiden puolesta. He ovat usein tunteella mukana toimessaan ja uhraavat myös paljon vapaa-aikaansa asioiden edistämiseksi.

Yrittäjämäisen ajattelun tiedostaminen voi tuottaa kaupunginosatoimijoille uusia näkökulmia ja toimintatapoja. Yrittäjistä voi ottaa mallia esimerkiksi viestintään, suunnitelmallisuuteen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Yrittäjien ja paikallistoimijoiden yhteistyö voi johtaa myös siihen, että yritykset sponsoroivat kaupunginosatoimintaa ja saavat tätä kautta paikallista näkyvyyttä itselleen. On muistettava, että alueen asukkaat ovat myös potentiaalisia asiakkaita ja yrityksen hyvä tai huono maine leviää paikallisverkostossa nopeasti.

Asukkaat ja paikallistoimijat vaalivat palveluita, jotka he kokevat itselleen tärkeiksi. Yhteisten asioiden edistämiseksi paikalliset toimijat voivat verkottua keskenään esimerkiksi viestimällä asioista yhteisvoimin ja järjestämällä yhteistapahtumia. Paikallisverkostolla saattaa olla vaikuttavuutta alueen palvelujen säilymiseen ja kehittämiseen esimerkiksi kannanottojen, mielipidekirjoitusten tai mielenosoitusten kautta.

Yhteistoiminta paikallisverkostossa hyödyttääkin sekä yrittäjiä että kaupunginosatoimijoita. Yhteisvoimin on mahdollisuus vahvistaa paikallisidentiteettiä, tukea toinen toistaan ja saavuttaa aiempaa enemmän.

Näin päättyi artikkelini yrittäjistä ja kaupunginosatoimijoista. Vaikka nämä tahot kaupunginosatoimintaa hieman eri näkökulmasta lähestyvätkin, on heillä silti paljon yhteisiä intressejä. Kaupunginosatoimijoiden kannattaakin tarkastella omaa toimintaansa uudenlaisesta näkökulmasta ja miettiä löytyisikö aktiviteetteihin uutta pontta yrittäjämäisen asenteen avulla tai yhteisvoimin paikallisyrittäjien kanssa.


Ääniartikkelin työstämisen yhteydessä listasin myös joitakin yhtäläisyyksiä ja erovaisuuksia kaupunginosatoimijoiden ja yrittäjien välillä pohtien myös näkökulmia heidän yhteistoimintaansa kaupunginosissa. Työstin aiheesta oheisen tarkastelun:

Kaupunginosatoimijat ja yrittäjät – yhtäläisyydet ja yhteistyö paikallistoiminnassa

 • Yrittäjämäinen asenne yhdistää kaupunginosatoimijoita ja yrittäjiä
  • molemmilla on tarve/palo saavuttaa tavoitteensa
  • molemmat ovat aloitteellisia ja aktiivisia sekä tärkeitä paikallistoimijoita
  • molemmat omaavat usein myös runsaasti paikallistietoa
  • yhteistoiminta paikallisverkostossa hyödyttää molempia
 • Eroavaisuuksia:
  • vapaamuotoisilla toimijoilla ei ole samanlaisia tulospaineita kuin yrittäjillä, jotka saavat palkkansa yritystoiminnastaan
  • vapaaehtoistoiminnassa henkilöiden vaihtuvuus on yrityksiä yleisempää
   • vapaaehtoiset voivat yrittäjiä helpommin valita laajasta kokonaisuudesta mieluisat tehtävät itselleen
   • elämäntilanteen muuttuessa, motivaation loppuessa tai henkilöiden välisissä ristiriitatilanteissa vapaaehtoisten on helpompi jäädä toiminnasta pois tai vaihtaa tehtävää kuin yrittäjien
  • yritykseen liittyvät henkilöt valitaan osaamisen ja esim. sosiaalisten taitojen perusteella, vapaaehtoistoimintaan voi liittyä kuka tahansa
   • vapaaehtoistoiminnassa on mukana paljon erilaisia persoonia, jotka tuovat mukanaan omat tavoitteensa toiminnalle
  • vapaaehtoistoiminnassa toteutetaan paljon erilaisia toimintatapoja, jotka muotoutuvat toiminnan edetessä useiden henkilöiden toimesta > yrityksessä on usein vakiintuneemmat käytännöt ja säännöt, jotka ohjaavat toimintaa
  • yrityksessä on yleensä tiukempi hierarkia kuin kaupunginosatoiminnassa, yrityksellä on usein selkeässä asemassa oleva johto, kaupunginosatoiminnassa roolit eivät ole niin selvät > tämä saattaa mahdollistaa avoimen ja tasa-arvoisen vertaistoiminnan, mutta toisaalta myös aiheuttaa valtataisteluja tai hämmennystä siitä, mihin suuntaan toimintaa kehitetään
 • Yhteistyön hyödyt kaupunginosatoimijoille
  • yhteisvoimin on mahdollista saavuttaa aiempaa enemmän ja vahvistaa paikallisidentiteettiä
  • mahdollisten sponsoreiden saaminen
  • yrittäjämäisen ajattelun tiedostaminen voi tuoda kaupunginosatoimintaan uusia näkökulmia (yrittäjistä voi ottaa mallia esim. kaupunginosayhdistysten viestintään, taloudenpitoon ja tavoitteiden saavuttamiseen)
 • Yhteistyön hyödyt yrittäjille
  • yhteistyö muiden kaupunginosatoimijoiden kanssa tuo paikallista näkyvyyttä
  • alueen asukkaat ovat myös potentiaalisia asiakkaita
  • kaupunginosatoimijoilla on paljon tietoa sekä alueesta että sen asukkaista
  • kaupunginosaverkostolla saattaa olla vaikuttavuutta alueen palvelujen säilymiseen esim. kannanottojen kautta
  • yrityksen hyvä/huono maine myös leviää verkostossa nopeasti

Lopuksi

Vaikka raapaisin vain pintaa yrittäjiä ja kaupunginosatoimijoita yhdistävän asennoitumisen sekä heidän yhteistyönsä käsittelyssä, toi aiheen pohdinta itselleni monia oivalluksia ja koin aiheen erittäin mielenkiintoisena. Olen iloinen siitä, että Vyyhti-projektissa käsiteltiin molempia kohderyhmiä ja mahdollistettiin heidän kohtaamistaan sekä uusien kytkösten syntymistä.

Päivi Savolainen, Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka

Jaa juttu eteenpäin: