Sähköiset jumppakerhot vahvistavat luovan alan some-osaamista

Metropolia Ammattikorkeakoulussa projektisuunnittelijana työskentelevä Jussi Linkola on tehnyt ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvan opinnäytetyönsä Vyyhti – verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla -projektissa toteutettuun Sähköiset jumppakerhot -koulutuskonseptiin liittyen.

Vyyhti-projekti toimii Metropolian kulttuurin ja luovan alan yksikköön kuuluvassa viestinnän koulutusohjelmassa. Projektin osatoteuttajat ovat Hub Helsinki ja Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka. Projektin tavoitteena on muun muassa edistää luovan alan yrittäjyysosaamista ja yrittäjämäisiä toimintatapoja, verkostoitumista ja yhteistoiminnallisuutta. Projektin kohderyhmiä ovat luovan alan yrittäjyyttä harkitsevat, jo yrittäjinä toimivat, kaupunginosa- ja järjestötoimijat seka luovan alan opiskelijat.

Sähköiset jumppakerhot on koulutuskonsepti, joka tähtää sosiaalisen median välineiden ja toimintatapojen perhehdyttämiseen erityisesti luovan alan mikroyrittäjien tarpeista lähtien. Jumppakerhometafora tuo teknisen sisällön käsittelyyn huumoria ja auttaa sitomaan yksittäiset työpajat kokonaisuudeksi. Kiireistä ja epäsäännöllistä työtä tekevien yrittäjien osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi koulutus on rakennettu joustavaksi kuuteen itsenäiseen moduuliin eli jumppakerhoon perustuvan rakenteen avulla. Jumppakerhoissa käsiteltävät aiheet ovat: 1) Facebook viestinnän ja yhteistoiminnan tukena, 2) Blogi tiedotus- ja vuorovaikutuskanavana, 3) RSS-syötteet, tietovirtojen hallinta ja suodattaminen, 4) Google Docs toimistodokumenttien yhteiskäytössä, 5) Twitter tietolähteenä ja viestintäkanavana sekä 6) Ajanhallintamenetelmät ja niitä tukevat sähköiset välineet. Seuraava avoin Sähköiset jumppakerhot -kokonaisuus alkaa 10.10.2012.

Oheinen kuva havainnollistaa neljän viikon ajalle jaksottuvan kokonaisuuden rakennetta ja sisältöjä:

Opinnäytetyö kuvaa Sähköiset jumppakerhot -konseptin rakentumisprosessin suunnittelusta pilottitoteutukseen, pilotista saadun palautteen ja kokemusten perusteella syntyneisiin jatkokehitysideoihin ja muutosten myötä syntyneeseen jumppakehojen kehitettyyn versioon. Opinnäytetyössä selviää, että pilottijakson osallistujat olivat pääosin hyvin tyytyväisiä koulutuksen sisältöihin ja toteutustapaan, mutta myös kehitysideoita ja toiveita ilmeni. Jatkokehityksen myötä koulutuskokonaisuuden kestoa tiivistettiin kuudesta neljään viikkoon, moduuleiden järjestystä vaihdettiin ja yksittäisten moduulien sisältöjä ja tavoitteita tarkennettiin.

Jatkossa Sähköisiä jumppakerhoja järjestetään Vyyhti-projektin kohderyhmille erilaisin painotuksin. Tavoitteena on järjestää kokonaisuuksia, joiden osallistujat ovat valmiuksien ja perehdytystarpeiden osalta samalla tasolla. Projektin päätyttyä Sähköiset jumppakerhot -konseptia voidaan käyttää ja soveltaa joustavasti erilaisten sosiaalisen median koulutusten perehdytysmallina.

Opinnäytetyö on tallennettu ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden ja julkaisujen julkaisuarkisto Theseukseen, ja se on saatavissa osoittessa http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012060511602.

Jaa juttu eteenpäin: