Blogin mahdollisuudet luovan alan mikroyrittäjälle

Termin weblog loi yhdysvaltalainen Jorn Barger vuonna 1997 kuvaamaan omaa verkkosivuaan, jolle hän keräsi verkosta löytämiään linkkejä (Wikipedia 2012a). Verrattuna esimerkiksi vuonna 2006 perustettuun Twitteriin ovat blogit siis varsin pitkäikäinen ja perinteinen ilmiö. Blogien aihepiirit ja sisällöt vaihtelevat suuresti, mutta päiväkirjamaisten blogien ja harrasteblogien lisäksi blogeja käytetään muun muassa ammattimaisesti yritysten tiedottamisessa (Kalliala & Toikkanen 2009, 41). Blogin tunnuspiirteitä ovat päivätyt, aikajärjestyksessä esitettävät artikkelit tai muut sisältömuodot, lukijoille annettu mahdollisuus artikkelien kommentoimiseen sekä jokaiselle artikkelille määritelty pysyvä osoite, johon muut voivat viitata ja linkittää (Kalliala & Toikkanen 2009, 41).

Kortesuo ja Kurvinen (2011, 71) esittävät yhdeksi blogin pitämisen syyksi asiantuntijabrändin ja -imagon rakentamisen. Blogin avulla asiantuntija voi jakaa tietoa osaamisestaan, lisätä tunnettuuttaan ja kehittää liiketoimintaansa (Kortesuo & Kurvinen 2011, 72-74). Luovan alan yrittäjän näkökulmasta blogin voi nähdä keinona brändätä, myydä ja markkinoida itseään varsin pienellä taloudellisella alkupanostuksella. Myynti- ja markkinointiosaaminen, tuotteistaminen ja brändääminen ovat liiketoimintaosaamista, jota luovat yritykset kokevat eniten tarvitsevansa (Pekkarinen 2008, 18).

Toinen blogin tarjoama mahdollisuus on verkostoituminen. Perustamalla blogin ja lukemalla, kommentoimalla ja viittamaamalla muihin blogeihin voi päästä osaksi maailmanlaajuista blogien verkkoa, jota kutsutaan blogosfäärikiksi (Kortesuo & Kurvinen 2011, 81). Niukoilla resursseilla toimivan yrityksen näkökulmasta voisi ajatella, että laadukkaan blogin yhdistäminen yrityksen verkkosivuihin sekä itselle keskeisten sidosryhmien blogien seuraaminen ja kommentointi tuottavat samalla kertaa monta yrityksen viestintää, markkinointia ja verkostoitumista tukevaa toimintoa.

Blogeihin perehtymisen voi perustella oman blogin pitämisen kautta saatavilla hyödyillä mutta myös muiden pitämien, itselle hyödyllisten blogien löytämisellä. Vaikka blogityöpajan osallistuja ei kokisi oman blogin aloittamista mielekkääksi, voi blogi-ilmiöön ja oman alan blogeihin tutustuminen antaa uusia näkökulmia ja ideoita omaan toimintaan.

Lähteet

  • Kalliala, Eija & Toikkanen, Tarmo 2009. Sosiaalinen media opetuksessa. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab.
  • Kortesuo, Katleena & Kurvinen, Jarkko 2011. Blogimarkkinointi – Blogilla mainetta ja mammonaa. Helsinki: Talentum.
  • Pekkarinen, Helena 2010. 100 solmua – Kartoitus luovien alojen kehittämisen haasteista ja esteistä. [verkkodokumentti] http://www.tem.fi/files/22765/100_solmua_raportti.pdf (luettu 16.2.2012).
  • Wikipedia 2012a. Jorn Barger. [verkkodokumentti]
    http://en.wikipedia.org/wiki/Jorn_Barger (luettu 12.4.2012).
Jaa juttu eteenpäin: