Yhteisömanagerointi Vyyhti-perehdytyksissä

Tämä blogimerkintä on osa Vyyhti-projektin yhteisömanagerointiin liittyvää raportointiosuutta. Blogin kautta raporttia työstetään yhteisömanageroinnin mukaisesti. Toisin sanoen kommentit, vinkit ja kehitysehdotukset ovat tervetulleita.


Sähköiset jumppakerhot ja Facebook-ryhmä

Sähköiset jumppakerhot on yksi Vyyhti-projektissa toteutettu perehdytyskokonaisuus, jolla on tarjottu tukea sosiaalisen median hyödyntämiseen erityisesti luovan alan mikroyrittäjän näkökulmasta. Jumppakerhot ovat tehokkaaseen käytännön harjoitteluun perustuvia muutaman tunnin työpajoja, joissa harjoiteltavat välineet ovat Facebook (henkilökohtainen käyttö, sivu ja ryhmät), blogi, RSS-syötteet ja tiedonhallinta, Google-dokumentit, Twitter, työn- ja ajanhallinta sekä niitä tukevat sähköiset välineet ja LinkedIn. Perehdytyksissä välineitä on lähestytty ja harjoiteltu tavoitteellisen verkkoläsnäolon näkökulmasta, joka tarkoittaa asetettuihin tavoitteisiin pohjautuvaa aktiivista osallistumista www:n ja sosiaalisen median tapahtumiin, jota mitataan, arvioidaan ja kohdennetaan uudelleen arvioinnin perusteella (Linkola 2013, 27). Sähköisten jumppakerhojen taustalla on siis yhteisömanagerin aktiiviseen otteeseen tukeva lähestyminen verkon välineisiin.

Käynnissä Sähköinen Facebook-jumppakerho.
Käynnissä Sähköinen Facebook-jumppakerho.

Jumppakerhojen suunnitteluvaiheessa haluttiin kiinnittää huomiota saavutettavuuteen, eli haluttiin, että työpajat toimivat itsenäisinä harjoittelukertoina, mutta että ne kuitenkin muodostavat yhtenäisen ja loogisen kokonaisuuden. Nämä itsenäiset treenit haluttiin sitoa yhteen keskustelun ja vinkkien jakamisen mahdollistavalla verkkotyökalulla. Tarkoitusta varten perustettiin Jumppakerhojen Facebook-ryhmä, jossa on kolmen kerhototeutuksen jälkeen 40 jäsentä.

Sähköisten jumppakerhojen Facebook-ryhmää on käytetty lähiopetuksen laajennuksena, eli osallistujia on kehotettu kysymään epäselväksi jääneistä asioista ryhmässä. Kysymyksiin on vastannut usein kerhojen ohjaaja, mutta osallistujat ovat neuvoneet myös toisiaan. Jumpparyhmässä on myös jaettu ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä linkkejä. Jos esimerkiksi työpajassa on käsitelty Facebookin markkinointityökaluja, on työpajan jälkeen ollut luontevaa jakaa ryhmässä laadukkaita verkkolähteitä ja materiaaleja aiheeseen liittyen.

Facebook-ryhmässä on toteutunut sama aktiivisuuden synnyttämisen ja manageroinnin tarve, joka on leimallista myös wikissä tapahtuvalle yhteiskehittelylle. Olisi toiveikasta odottaa, että toisilleen tuntemattomat ihmiset ottaisivat kouluttajataholta tarjotun Facebook-ryhmän omakseen ja alkaisivat keskustella aktiivisesti. Näinkin voi käydä, mutta ryhmällä on myös oltava aktiivinen ylläpitäjä, joka pitää aktiivisuutta yllä ja tuo esiin aiheita, joista keskustelu ja kommentointi voi käynnistyä.

ePortfolio – Musiikin YAMK

Vyyhti järjesti yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin ylemmän AMK -koulutusohjelman kanssa ePortfolio-opintokokonaisuuden. Tavoitteena oli tarjota musiikkipedagogeille välineitä oman osaamisensa esiintuomiseen ja markkinoimiseen verkossa. Portfolioajattelun kautta haluttiin luoda kehys omien vahvuuksien näkemiseen ja esittämiseen ammatillisesti siten, että saavutettaisiin jonkinasteista kilpailuetua lähtötilanteeseen nähden. Tavoitteissa yhdistyivät Vyyhti-projektin yrittäjämäisen asenteen vahvistaminen, sähköisten välineiden ja sosiaalisen median hyödyntäminen sekä musiikin ylemmän AMK -tutkinnon ammatillisen identiteetin vahvistaminen.

Portfolioiden toteutusvälineeksi valittiin Blogger-blogialusta pitkälti Sähköisten jumppakerhojen blogiosion kokemusten perusteella. Sisällön ja julkaisusuunnitelman osalta portfolion toteuttamistapaan jätettin väljyyttä blogijumppakerhoon verrattuna. Vaikka julkaisemista lähestyttiin aktiivisen blogijulkaisemisen kautta, tuotiin esiin myös mahdollisuus staattisen, silloin tällöin päivitettävän sähköisen käyntikortin toteuttamiseen sekä vaihtoehtoja näiden ääripäiden välille. Ja koska osallistujat olivat musiikkialan ammattilaisia, keskityttiin myös erilaisiin tapoihin julkaista ja jakaa ääntä verkossa.

Toteutuksen aikana moni osallistuja otti rakentamansa portfolion aktiiviseen käyttöön. Kävi ilmi, että osallistujat löysivät porfolioille sovellustapoja, joita kouluttajat eivät osanneet ennakoida. Moni alkoi esimerkiksi hyödyntää Blogger-alustan blogia tiedotusvälineenä omille oppilailleen. Siinä missä portfolio-osuus esittee musiikkipedagogin ammatillista osaamista ansioluettelon ja muun esittelyn avulla, aktiivinen ja tarpeellinen blogi toimii keskeisen tiedon välityskanavana ja esittelee arkisempaa ammattikuvaa.

Kaupunginosayhdistysten saavutukset näkyväksi

Vyyhti-projektissa on haluttu synnyttää ja tukea yhteistoiminnallisia ja yrittäjämäisiä toimintatapoja kolmannen sektorin, yritysten ja oppilaitosten käyttöön ja välille. Projektin toteuttajista kolmatta sektoria edustaa Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka, ja yksi yrittäjämäistä ajattelua tukeva Vyyhti-toimenpide oli Helkan jäsenistölle tuotettu Kaupunginosayhdistysten saavutukset näkyväksi -koulutus.

Koulutus koostui kahdesta kerrasta, joista ensimmäisessä laadittiin osallistuneille kaupunginosayhdistyksille CV, johon kirjattiin yhdistyksen saavutuksia, vahvuuksia ja ajankohtaisia asioita sekä osaamista yleisemminkin. Koulutuksen toinen osa keskittyi kaupunginosayhdistyksen CV:n toteuttamiseen sähköisesti verkkoon. Tavoitteena oli luoda yhdistykselle sellainen verkkonäkyvyys, jonka avulla yhdistyksen toiminnasta tai vaikkapa yhteistyöstä kiinnostuneet voisivat löytää verkosta selkeän ja houkuttelevan kuvauksen siitä, millaista toimintaa yhdistys on matkansa varrella tehnyt, millaisia tavoitteita sillä on ja millaisiin yhteistyöprojekteihin sen kanssa voisi ryhtyä.

Yhdistyksen verkko-CV toteutettiin kahdella tavalla:

  1. Kaupunginosan kotisivuille lisättiin uusi osio, jonne CV-työpajassa tuotettu ”yhdistyksen ammatillinen CV ja profiili” lisättiin. Helskinkiläisten kaupunginosien verkkosivuja löytyy Helkan ylläpitämän http://kaupunginosat.net/ -sivuston kautta.
  2. Yhdistykselle luotiin oma Facebook-sivu, jolle lisättiin merkkipaaluja, tapahtumia ja valokuvia yhdistyksen toiminnan varrelta ja jota jatkossa voidaan hyödyntää tiedotuskanavana alueen asukkaille, kaupunginosatoimijoille ja potentiaalisille uusille jäsenille.

Sekä kaupunginosasivujen CV:n ja tiedotusblogin että Facebook-sivun hyödyntämisessä keskeistä ovat yhteisömanageroinnin toimintatavat ja taidot.

Lähteet

Jaa juttu eteenpäin: