ePortfoliota rakentamassa – Musiikin YAMK

Musiikin YAMK -tutkinnon suorittajille tuotettiin Vyyhti-hankkeen puitteissa verkkovälineiden ja oman osaamisen tuotteistamisen ajatteluun johdattavaa ePortfolio-opetusta. Kokonaisuuden suunnittelusta ja opetuksesta vastaavat yhteistyössä Vyyhti-projektin Jussi Linkola ja Milla Laasonen.

Taustaa oman osaamisen tunnistamiseen

Osaaminen voidaan tulkita taitojen, tietojen ja asenteiden kokonaisuudeksi, jolla laadukas työn tekeminen tapahtuu. Tutkinnoissa yhdistyy hyvin monenlaista osaamista. Tutkintotodistus on lupaus saavutetusta osaamisesta. Tutkintojen laatu syntyy annetun lupauksen täyttämisestä.

Tasoja, joilla oma osaaminen on mahdollista tunnistaa

 • Tutkinnossa vaadittava osaaminen (opetussuunnitelmataso)
 • Toimialalla vaadittava osaaminen (työelämävastaavuus ja osaamisen ennakointi, tutkintojen tekemisen strateginen taso)
 • Yksittäisen työpaikan nykyinen osaaminen (tutkinnon suorittamisen operationaalinen taso)
 • Yksittäisen työpaikan tulevaisuuden osaaminen (työpaikan strategiataso)
 • Opiskelijan osaaminen (henkilökohtaistaminen, henkilöstöstrategian taso)
 • Tunnista organisaation oppimisosaaminen sekä oppimisen mahdollisuudet (oppivan organisaation taso)

Uratarinat ja portfolio

Uratarina on paitsi aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen väline, myös opintojen suunnittelun ja opintojen aikaisen osaamisen tunnistamisen väline.

Uratarinat tukevat opiskelijan osaamisen tunnistamista tai sen alulle panemista. Uratarinoita kannattaa kirjoittaa jo opintojen alussa. Uratarinan avulla ei tunnisteta ainoastaan sitä osaamista, joka opiskelijalla jo on (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, AHOT). Olennaista on tunnistaa myös mahdollisuudet yhdistää työn tekemistä ja opiskelemista (työstä oppiminen ja työn kehittäminen). Uratarina on paitsi aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen väline, myös opintojen suunnittelun ja opintojen aikaisen osaamisen tunnistamisen väline. Uratarina voi tarjota näkymiä myös opiskelijan oppimistyyleihin ja siten vaihtoehtoisten suorittamisen tapojen pohdintaan.

Uratarinassa voidaan nähdä avaus portfolioiden suuntaan. Jos uratarina ajatellaan opintojen aikana eläväksi entiteetiksi, tällöin siitä alkaa muodostua osaamisen näytön väline. Ja näin se voi toimia paitsi arvioinnin myös ammatillisen kasvun ohjauksen työkaluna. (Saranpää 2009, 27)

Lähde: Saranpää, Mika & TUNNE5-työryhmä: OSAAMISEN TUNNISTAMINEN – työkirja ammattikorkeakouluille (Haaga-Helia 2009)

Osaamisen tunnistamisesta tuotteistamiseen

Osaamisen elementtejä ovat taidot, tiedot, asenne ja pätevyys. Näiden tunnistaminen on ensimmäinen askel matkalla kohti asiantuntijuutta.

ePortfoliota rakennettaessa ajattelu siirtyy osaamisen tuotteistamiseen, jossa vaatimuksia ovat:

 • Omien vahvuuksien ja osaamisen ymmärtäminen
 • Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus oman osaamisen paketoimiseksi
 • Tietoisuus ja analyysi kilpailijoista ja asiakkaista omalla alalla
 • Osaamisen sovellusmahdollisuudet (asiantuntija voi olla freelancer, työntekijä, yrittäjä)
 • Erilaisten viestintä-, verkostoitumis- ja markkinointivälineiden tunteminen

ePortfolion viestinnälliset ratkaisut

ePortfolion rakentamisessa portfolio-osuuden onnistuminen edellyttää, että asiantuntijaksi itsensä nostavalla opiskelijalla on osoittaa konkreettisin näytöin, mihin opiskelukokemuksiin tai työtehtäviin hän perustaa väitteensä asiantuntijuudestaan eli osaamisestaan.

Seuraava haaste on pohtia viestinnällisestä näkökulmasta, miten ePortfolio rakennetaan sähköisessä, avoimessa verkkoympäristössä. Viestinnällisen pohdinnan avuksi voi olla hyvä esittää itselleen joukko kysymyksiä:

 • Viestintä – kenelle viestin? 
 • Kuka on kohderyhmääni? 
 • Miten kiteytän viestini?
 • Kuinka osoitan osaamiseni?
 • Mitä voin visualisoida? 
 • Kuinka tuoda työnäytteet esiin?

Kokeile vaikka seuraavia

 • Uratarinan kirjoittaminen tai taitokartan piirtäminen.
 • Tarinallisuuden voiman ymmärtäminen – ennen uratarinan julkaisua, luetuta se luottohenkilöllä, joka antaa palautetta ja vinkkejä tarinan kiteyttämiseen.
 • Kun ePortfolio on sisällöltään ja ulkoasultaan mielekäs, aika ottaa sosiaalinen media haltuun markkinoinnin tueksi.

Oman osaamisen ja kokemuksen muodostaman tuotepaketin markkinoinnissa on asiantuntija itse tärkein työväline. Asiantuntijan on oltava tietoinen verkkomaailman mahdollisuuksista ja haasteista sekä luotava itsensä näköistä sisältöä ePortfolioonsa, blogiinsa, sosiaalisen median välineisiin tai kotisivuilleen.

(Kyllä. Teknisen toteutuksen voi aina ulkoistaa, mutta on hyvä olla tietoinen, mitä asiakkaana haluaa – jottei maksa turhista tunneista tai vääristä palveluista.)

Välineen valinta

Yksi tärkeimmistä ratkaistavista haasteista oli sopivan ePortfolio-alustan valitseminen. Blogger-blogialusta valikoitui visuaalisen näyttävyytensä ja helpohkon käyttöliittymänsä ansiosta muista tarjoajista edukseen -etenkin, kun aikaa välineen haltuun ottamiselle oli vain se puoli tuntia.

Ennakkotehtävät

Ennakkopohdintaosiossa pyrittiin herättämään ajatuksia, mitkä ovat kunkin opiskelijan henkilökohtaiset ePortfoliotyöskentelyn tavoitteet. Luennolla alkulämmittelyvaiheessa käytiin lävitse näitä ajatuksia parikeskustelun kautta. Parikeskustelu purettiin yleisiksi huomioiksi. Näin saatiin käsitys, mitä musiikin YAMK-opiskelijat ovat hakemassa ePortfoliotyöskentelyltä.

Ennakkotehtävissä oli myös esimerkkilista erilaisista, hyvin toteutetuista sähköisistä portfolioista. Myös näitä käytiin lävitse.

Ensimmäinen lähiopetuskerta

Lauantaina 10.11.2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun Musiikin YAMK-ryhmälle pidettiin ePortfolion aloitustilaisuus kahdelle pienryhmälle.

Luennon rakenteeksi valittiin aikarajoitus huomioiden 30+30+30 -malli. Alkulämmittelyyn 30 minuuttia, välineeseen perehtymiseen 30 minuuttia ja omaan tekemiseen 30 minuuttia.

Ryhmien toiminnan haasteena oli opetuksen aikataulujen viivästyminen, erilaiset tarpeet ePortfolion luomiseksi sekä eritasoiset verkkovälinevalmiudet.

Vastaanotto oli varovaisen innostunut. Toisille kyse on vielä tutustumisvaiheesta ja ajatuksen kypsyttelystä. Blogia ei ole pakko avata julkiseksi, joten välinettä voi hyödyntää yksinkertaisimmillaan oman osaamisen löytämistä tukevien muistiinpanojen tallentamiseen.

Osa opiskelijoista koki kuitenkin suoraan voivansa soveltaa oppimaansa ja valittua välinettä omassa toiminnassaan, kuten opetustyössään ja musiikkitapahtumien markkinoinnissa. Tämä ilahdutti suuresti.

Seuraavat lähiopetuskerrat

Työskentely jatkuu helmikuussa 2013. Tuolloin työstetään kunkin ePortfolion sisältöjä, myös englanniksi.

Jaa juttu eteenpäin: