Vyyhti-toiminnan vuosi 2012

Mitä niissä hankkeissa oikein tehdään?

Vuonna 2012 hankkeessa on työskennellyt kymmeniä määrä- ja osa-aikaisia vyyhtiläisiä. Olemme sitoutuneita selvittämään, miten kehitetään yhteistoimintaa ja tuetaan verkostoissa sekä yhteisöissä toimimista. Vyyhti-koulutuksissa ja -tapahtumissa käyvät henkilöt ovat esimerkiksi kulttuurialan ammattikorkeakouluopiskelijoita tai vastavalmistuneita, mikrokokoisten yritysten yrittäjiä tai ammatinharjoittajia, luovan alan yrittäjiä, kaupunginosayhdistyksissä tai muissa alueellisissa liikkeissä palkattomina toimivia ihmisiä. Tässä koostetta yhteisistä ponnistuksistamme kuluvana vuonna.

Vuoden 2012 aikana toteutetut opintokokonaisuudet ja tapahtumat

14.2.2012 alkaen Alueellinen yrittäjäaamiainen
Tavoitteena on ollut verkostoiduttaa alueella toimivia yrittäjiä toisiinsa. Painopiste on hankkeen kannalta ollut pienissä luovan alan yrittäjissä, joita pilottialueella toimii jopa kaksisataa. Aamiaistilaisuuksiin mukaan on toivotettu tervetulleiksi muidenkin alojen yrittäjiä. Alueellisen yrittäjäaamiaisen konseptia kokeillaan myös muilla alueilla hankkeen aikana.

Aamiaisilla on ollut asiantuntijan pitämä avauspuheenvuoro ajankohtaisesta teemasta. Tavoitteena hankkeen kannalta on, että muutaman kokoontumiskerran jälkeen vastuu toiminnan jatkamisesta siirtyisi yrittäjille itselleen. Tähän pyritään kannustamaan siten, että kokoontumispaikka vaihtuu joka kerralla: yrittäjillä on mahdollisuus esitellä toimintaansa, jos he toimivat tilaisuuden isäntinä/emäntinä.

Aamiaistilaisuuksien ruokailusta aiheutuvia kustannuksia yrittäjät voivat myös ottaa omille harteilleen joko toteuttamalla nyyttikesti- tai omakustanneperiaatteella aamiaiskokoontumisensa. Asiantuntijapalkkioiden kustannukset saattavat tuntua aluksi haasteellisilta, mutta mikäli verkosto näkee kokoontumisen arvokkaana, voivat yrittäjät päätyä jopa siihen, että heillä itsellään on jakamisen arvoiset erikoistumisalueensa tai he voivat oppia hyödyntämään omia kontaktiverkostojaan siten, että ulkopuolisia asiantuntijoita ei tarvitse erikseen tilata / palkata.

Lue lisää konseptista kevään 2012 aamiaisemäntänä toimineen Aija Korhosen kulttuurituottaja (AMK) opinnäytetyöstä, Theseus-opinnäytetyötietokannasta.

29.2.2012 alkaen Sähköinen jumppakerho
Sähköisen jumppakerhon sarjassa on opetettu hankkeen kohderyhmien tarvitsemia verkkopohjaisia sähköisiä työvälineitä. Osallistujat ovat voineet poimia tarjonnasta itselleen tarpeellisimmat välineet tai käydä kaikissa jumppakerroissa.

Jumppakerhojen sisällöt ovat olleet 1) Facebook viestinnän ja yhteistoiminnan tukena, 2) Blogi tiedotus- ja vuorovaikutuskanavana, 3) RSS-syötteet, tietovirtojen hallinta ja suodattaminen, 4) Google Docs toimistodokumenttien yhteiskäytössä, 5) Twitter tietolähteenä ja viestintäkanavana sekä 6) Ajanhallintamenetelmät ja niitä tukevat sähköiset välineet.

Toiminta jatkuu syksyllä 2012 ja keväällä 2013.

2.3.2012 Vyyhti-valmennusohjelma
Vyyhti ja kokemuksellisen markkinoinnin yritys Factor Nova yhteistyössä toteuttivat intensiivisen valmennusohjelman, jonka tavoitteena on saattaa luovien alojen opiskelijat ja työtilaisuuksia tarjoava keskikokoinen yritys yhteen.

Osallistujilla joko on yritys ja halu kehittää sitä eteenpäin tai tuoteidea ja halu perustaa yritys jalostetun tuoteidean ympärille. Factor Nova sparraa osallistujia. Factor Nova on kokemuksellisen markkinoinnin yritys, joka tahtoo kehittää omaa liiketoimintaansa löytämällä tuoreimmat ideat nuorten osaajien verkostoista.

Yhteistyö avaa osallistujille kokemuksellisen markkinoinnin alalle ovia ja tutustuttaa myös muihin alan toimijoihin. Kokemuksia analysoidaan yhdessä osallistujien ja yrityksen kanssa sekä ratkaistaan, jatkuuko valmennusohjelma uudella kierroksella vuonna 2013.

1.6. Shared Gems 2012 – kansainvälinen peliseminaari

Shared Gems 2012 suunniteltiin alun alkaen Yrittäisinkö? -opintojakson alkuseminaariksi, jonka tavoitteena oli esitellä pelialaa yhtenä eri luovan alan ammattilaisten yhteistyön menestyvää toimintaa. Hyvän sisällön varmistuttua osallistumismahdollisuus lavennettiin laajemmalle yleisölle ja järjestettiin 1.6.2012 Metropolian tiloissa osoitteessa Hämeentie 161, Helsinki.

Tapahtumaan liittyi 48 tuntia kestänyt pelijamittelu, jossa kaksi joukkuetta kehittivät toimivat pelit kahden vuorokauden aikana. Pelijami toimi ennakkotapahtumana, jonka tuloksia tiimin jäsenet pääsivät esittelemään seminaarissa. Näin saatiin opiskelijoiden osaamista tuotua esiin tapahtuman ammattilaispuhujille.

Ohjelma koostui pelialan ammattilaisten pitämistä keynote -puheenvuoroista, paneelikeskustelusta sekä verkostoitumisosuudesta. Keynote-puhujat olivat Samuli Snellman, Petri Purho, Giuliano Cremaschi ja Ari Pulkkinen sekä Annakaisa Kultima, joka veti puheenvuorot yhteen. Paneelikeskustelun moderoi KooPee Hiltunen ja panelistit olivat Mari Mäntylä, Leena Hoppania, Antti Ikonen, Sami Marsch ja Timo Argillander. Yleisössä oli satakunta opiskelijaa, opettajaa ja pelialan yrittäjää.

Verkko- ja etäosallistuminen toteutettiin Twitterin ja Connect Pro -videoneuvottelujärjestelmän avulla. Twitter-tapahtumien arkisto on tallennettu Storify.com -palveluun.

Palautteen perusteella tapahtuma onnistui tuomaan esiin pelialan ajankohtaisia ilmiöitä, toimitatapoja, haasteita ja onnistumisen edellytyksiä. Tavoitteena oli antaa realistinen kuvaus siitä, mitä pelialalle työllistyminen tai oman pelialan yrityksen perustaminen vaatii. Opiskelijat kokivat saaneensa hyödyllistä tietoa ja alla toimijat pääsivät jakamaan kokemuksiaan ja tutustumaan potentiaalisiin työntekijöihin.

Jälkihikeä löytyy Vimeon Vyyhti-kanavalta ja koostetta tapahtuneesta esimerkiksi Vyyhti-blogimerkinnöistä

4.-29.6.2012 Yrittäisinkö? -kesäopintojakso
Yrittäisinkö? oli luovan ja kulttuurialan ammattikorkeakouluopiskelijoita yrittäjyysajatteluun johdatteleva, orientoiva kesäopintojakso, joka suoritettiin kompaktisti kahden ja puolen viikon aikana. Opintojakson pilottiryhmälle haluttiin tuoda sisältöjä sekä oman osaamisen tuotteistamiseen että oman alan tuntemuksen lisäämiseen.

Opettajat olivat kulttuurituotannon ja viestinnän koulutusohjelmista. Opintojaksolle osallistui kymmenkunta opiskelijaa Metropolia AMK:n eri koulutusohjelmista. He tulivat kuudesta eri koulutusohjelmasta.

Intensiivinen työskentely yhdessä eri alan opiskelijoiden kanssa toi osallistujille uusia suuntia avaavia ajatuksia. Opiskelijat saivat myös kuulla luentoja “oikeilta” alan yrittäjiltä sekä tutustuivat opintojakson aikana Aalto Entrepreneurship Societyn toimintaan. Samantyyppisiä, eri aloja risteyttäviä opintomahdollisuuksia toivottiin lisää.

Palautetiedon perusteella erityisesti aidot kohtaamiset oikeiden yrittäjien kanssa olivat arvossaan; opettajien tarjoama tieto oli kapea-alaisempaa eikä riittävän käytännönläheistä. Opettajilta toivottiin ymmärrystä antaa riittävästi tilaa opiskelijoiden väliselle dialogille ja vähemmän ylhäältä alas painotettua ohjauksellista työskentelyä.

1.9.-10.12.2012 Leipää taiteesta -opintokokonaisuus
Kulttuurituotannon koulutusohjelman lehtorien kanssa yhteistyössä avataan erilaisia esittävän taiteen työskentelyn yrittäjämäisempään suuntaan vieviä opintosisältöjä kaikille kulttuurialan klusterin opiskelijoille. Mukaan opiskelijajoukkoon on liittynyt myös Metropolian liiketalouden alumni. Toteutustapa tässä kokonaisuudessa on opintojakson aloittava ja päättävä lähiopetuspäivä, välissä työskentely tapahtuu itsenäisesti etäopintoina. Odotettavissa on mielenkiintoinen palautteiden vertailu intensiivisen kesäopintojakson tuloksiin vertailtaessa!

  • Syyskuu: Tapahtumatuotannon perusteet
  • Syyskuu: Freelancer-toiminnan perusteet
  • Lokakuu: Apurahan hankkimisen perusteet
  • Marraskuu: Oman osaamisen tuotteistaminen

19.9.2012 alkaen: Luovan yritystoiminnan edellytykset -opintokokonaisuus

Luovan yritystoiminnan edellytykset -opintokokonaisuus syntyi heti hankkeen alussa käynnistyneen koulutussuunnittelun tuloksena.

Metropolian opettajien kanssa lähdettiin hakemaan sellaista luovan alan yrittäjyyteen valmentavaa perehdytystä, jossa luovuttaisiin teknisestä (useiden tahojen tarjoamasta) yritysopista ja keskityttäisiin yritysidean ja asenteen vahvistamiseen.

Opintokokonaisuus jakaantuu kolmeen aiheeseen:

  1. Tuotteen tai palvelun menestymismahdollisuudet -osio keskittyy yritysidean tai tuotteen hiomiseen ja selkeyttämiseen, toimintaympäristön analysoimiseen ja motivaation vahvistamiseen.
  2. Laskennan perusteet -osiossa opetellaan arvioimaan ja laskemaan yritysidean edellyttämä budjetti.
  3. Kannattavuuden arviointi ja hinnoittelu -osion jälkeen osallistujalla on yritysideansa mukainen liiketoimintasuunnitelma, budjetti ja hinnoittelumalli.

Toteutustapa perustuu osallistujien omaan aktiivisuuteen, vertaisarviointiin ja mentorointiin. Tavoitteelliset tehtävät ja niiden esittely ja opponointi ovat suuressa osassa.

Syksyllä 2012 toteutettuun pilottikokonaisuuteen ilmoittautui seitsemän Metropolian opiskelijaa sekä yksi vastavalmistunut opiskelija, joka oli perustamassa omaa yritystä.

Vyyhtipelin kehitystyö 2012
Vyyhtipeli on väline yhteistoiminnallisuuden lisäämiseen ja yhteisöjen ongelmanratkaisuun. Peliä on kehitetty vaiheittain ja sen kehittäminen jatkuu hankkeen loppuun saakka. Vyyhti-blogissa monia kirjoituksia aiheesta, hakusana ”vyyhtipeli” tai ”vyyhti-peli” auttaa löytämään.

Yksittäisiä tapahtumia

19.4.2012 Helsingin Yrittäjien Luova yrittäjäilta – yhdessä Helsingin Yrittäjien kanssa.

20.4.2012 Musiikkipedagogiikan opintojakson päätösseminaari – yhdessä musiikin koulutusohjelman kanssa. Vyyhti-näkökulmasta esiin nousivat pelot pakkoyrittäjyydestä ja sosiaaliturvan heikkenemisestä yrittäjästatukselle siirryttäessä. Ennakkoluuloista tai huonoista kokemuksista kumpuavaa pelkoa voidaan lieventää hankkimalla ja jakamalla puolueetonta tietoa erilaisiin urapolkuihin liittyviin tilanteisiin ja ohjauksella.

11.6.2012 Nuoret mukaan kaupunginosatoimintaan! – osallistava työpaja, Hub Helsinki ja Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka Ry. Toteutettiin kolmen tunnin osallistava työpaja, jossa metodina Art of Hosting -koulutukseen perustuva pro action café.

29.8.2012 Bootcamp – Culttour. Esiteltiin Vyyhti-hanketta kulttuurin ja luovan alan uusille opiskelijoille. Tilaisuus oli avaus opinnoille, keskustelujen ytimessä kysymykset erityisesti työllistymisnäkökulmasta.

8.9.2012 Artova Film Festival
Vyyhti tuotti ammattilaisseminaarin elokuva-alalle otsikolla: Marginaaleja, onko niitä?
Tilaisuuden tavoitteena oli määritellä yhden luovan toimialan, elokuvan, marginaaliryhmiä. Hankkeen näkökulmasta tavoite oli mahdollistaa erityyppisten elokuvantekijöiden yhteistoiminnan alku. Tilaisuus oli tuotettu yhteistyössä Suomen Elokuvakontakti ry:n kanssa.

14.9.2012 Kaupunkitapahtumatuotannon rautalankamallin julkistus
Projektisuunnittelija Susanna Snellman esitteli osana Studia Generalia -sarjan luentoa Vyyhdin ja Helka ry:n yhteistyössä järjestämän työpajakokonaisuuden päätuotoksena syntyneen alueellisen kaupunkikulttuurin tuotannon rautalankamallin. Sen luomiseen osallistui alueellisen kaupunkikulttuurin ja kaupunginosayhdistystoiminnan konkareita Helsingin kaupunginosista. Rautalankamallin on tarkoitus toimia suuntaa-antavana, muovattavana ja aikataulutusta helpottavana työkaluna kaupunginosayhdistystoimijoille. Ajatus rautalankamallista syntyi tahdosta jakaa kokemuksia, osaamista ja toimivia käytäntöjä uusille
kaupunginosayhdistystoimijoille. Koulutuskokonaisuuden suunnittelijana ja ohjaajana oli Vyyhti – hankkeen projektisuunnittelija Susanna Snellman ja
rautalankamallin ilmeestä vastasi projektituottaja Nikita Gavrilenko.

Loppuvuoden 2012 yksittäisiä hanketoimia ovat:

Julkaisuja
Yhteistoiminnan rakentajat – Kokemuksia fasilitoinnista -mikrokirja julkastiin 8.5.2012.

Viestintäkanavat
Vyyhti-hankkeen tavoittaa ja toiminnastamme yksityiskohtaisempaa tietoa saa:

Triviaa. Vuonna 2012 on pidetty kolme ohjausryhmän ja seitsemän projektiryhmän kokousta. Osa niistä on ollut hallinnollisia, toisissa on työstetty sisältöjä työpajamenetelmin. Kokousmuistiomme löytyvät Vyyhti-wikistä.

Jaa juttu eteenpäin: